ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG IRIS LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022 – 2025
27/08/2022

Ngày 27/8/2022, Chi bộ Trường Iris trực thuộc Đảng bộ Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, Nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và đồng chí Nguyễn Nam Tiến – Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Công đoàn công ty.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025. Báo cáo nêu rõ: Chi bộ Trường Iris hiện có 35 Đảng viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, các đồng chí Đảng viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. 100% Đảng viên và quần chúng trong đơn vị tham gia đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ vậy, trong Nhiệm kỳ 2020 – 2022 trường Iris đã đi vào hoạt động ổn định và phát triển.

 

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Trường Iris sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 -NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đường lối chủ trương đổi mới, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy công ty, sức chiến đấu của đảng viên, xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Bình trúng cử Bí thư Chi bộ Trường Iris nhiệm kỳ 2022 – 2023. Chi uỷ Chi bộ mới đã ra mắt toàn thể đại hội và hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó của Đại hội, không ngừng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.ng ngừng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.