scripttop

Share |

TỔ CHỨC ĐẢNG, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG CÔNG TY

Công ty có Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Ban chỉ huy quân sự Công ty. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể động theo quy chế phối hợp:

I. Đảng bộ Công ty:

* Cơ cấu:

Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng được thành lập theo Quyết định số 306-QĐ/TU, ngày 17/12/2007 trực thuộc Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên.

Đảng bộ có 5 Chi bộ trực thuộc gồm:

1.     Chi bộ phòng Tổ chức – Hành Chính;

2.     Chi bộ phòng Kinh doanh;

3.     Chi bộ phòng Tài chính - Kế toán;

4.     Chi bộ Xí nghiệp vận tải;

5.     Chi bộ Công ty Phát hành sách;

* Hoạt động:

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trách nhiệm xã hội:

 • Lãnh đạo đảng viên, tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban chỉ huy quân sự Công ty và tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng và thực hiện điều lệ, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, nội quy lao động của Công ty.
 • Chủ động trao đổi với người Lãnh đạo Công ty để thống nhất đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Công ty.
 • Lãnh đạo đảng viên; tuyên truyền, vận động Lãnh đạo Công ty và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, vệ sinh môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 2. Công tác tư tưởng:

 • Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Công ty hiểu rõ và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của Công ty.
 • Tuyên truyền, vận động, thuyết phục và bằng hoạt động có hiệu quả của đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội để Lãnh đạo Công ty hiểu rõ phát triển kinh tế tư nhân là chiến lược lâu dài của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Công ty có trách nhiệm tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ của mỗi tổ chức.

 3. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội:

 • Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp vững mạnh, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Công ty tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội… góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm xã hội của Công ty.
 • Lãnh đạo ban chấp hành công đoàn chủ động phát hiện và kịp thời trao đổi với Lãnh đạo Công ty giải quyết vướng mắc giữa người lao động và người sử dụng lao động; chủ động đề xuất với Lãnh đạo Công ty chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời, đúng đắn các vụ khiếu kiện trong Công ty.

 4. Công tác tổ chức, cán bộ:

 • Xây dựng cấp ủy và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội có phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, được đảng viên, người lao động và Lãnh đạo Công ty tôn trọng, tín nhiệm. Chú trọng bồi dưỡng đảng viên là Lãnh đạo Công ty tham gia cấp ủy, ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty.
 • Chủ động giới thiệu với Lãnh đạo Công ty những đảng viên, cán bộ, người lao động tiêu biểu để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của Công ty.

 5. Công tác xây dựng đảng:

 • Cấp ủy đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
 • Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; duy trì, đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng cho phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của Công ty, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Chống những biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đạo đức tư cách của người đảng viên.
 • Lãnh đạo đảng viên nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và gương mẫu thực hiện  nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 • Làm tốt công tác phát triển đảng viên; quan tâm kết nạp những đoàn viên ưu tú của các tổ chức chính trị - xã hội; những người lao động trẻ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và những người quản lý Công ty.
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quy định của cấp ủy cấp trên và Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

 II. Công đoàn cơ sở Công ty:

 * Cơ cấu:

 Công đoàn cơ sở Công ty được thành lập năm 1998 trực thuộc LĐLĐ thành phố Thái Nguyên. Công đoàn cơ sở có 09 Tổ công đoàn và 01 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc gồm:

1.     Tổ công đoàn phòng Tổ chức – Hành chính

2.     Tổ công đoàn phòng Kinh doanh

3.     Tổ công đoàn phòng Tài chính – Kế toán

4.     Tổ công đoàn Xí nghiệp Vận tải

5.     Tổ Công đoàn Công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội

6.     Tổ Công đoàn chi nhánh Quảng Ninh

7.     Tổ Công đoàn Công ty TNHH thương mại Thái Hưng

8.     Tổ Công đoàn Công ty cổ phần Phát hành sách.

9.     Tổ Công đoàn Công ty cổ phần Khách sạn Cao Bắc

10.  Công đoàn cơ sở thành viên Nhà máy thép Thái Hưng.

 * Hoạt động:

 1. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động:

 • Công đoàn cùng Ban lãnh đạo Công ty tìm và tạo việc làm ổn định, tạo những điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty.
 • Công đoàn tham gia xây dựng các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong Công ty.
 • Công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách tại Công ty.
 • Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

2. Tham gia quản lý:

 • Tham gia phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh, các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu.
 • Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, chính sách của Công ty. Tham gia xây dựng định mức lao động. Tham gia thực hiện các chính sách về ATVSLĐ-PCCN, BHXH, BHYT
 • Tham gia tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động (nếu có).

3. Tuyên truyền giáo dục, xây dựng công đoàn vững mạnh và phát triển đoàn viên Công đoàn:

 • Tuyên truyền giáo dục truyền thống Công ty. Giáo dục truyền thống tổ chức công đoàn.
 • Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm công dân của mỗi người lao động trong Công ty.
 • Tuyên truyền giáo dục chính sách pháp luật. Giáo dục quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.
 • Tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp.
 •  Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và phát triển đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn cơ sở Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 03 cờ thi đua xuất sắc; được LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng nhiều bằng khen và Cờ thi đua.

III. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty:

* Cơ cấu:

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty được thành lập năm 2004 trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Đoàn thanh niên có 9 chi đoàn trực thuộc gồm:

1.     Chi đoàn Phòng Tổ chức – Hành chính;

2.     Chi đoàn Phòng Kinh doanh;

3.     Chi đoàn Phòng Kế toán;

4.     Chi đoàn Xí nghiệp Vận tải;

5.     Chi đoàn Công ty cổ phần Phát hành sách;

6.     Chi đoàn Công ty cổ phần Khách sạn Cao Bắc;

7.     Chi đoàn Công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội;

8.     Chi đoàn Công ty TNHH thương mại Thái Hưng Hưng Yên;

9.     Chi đoàn nhà máy thép Thái Hưng.

* Hoạt động:

Trong những năm qua, Đoàn thanh niên Công ty đã luôn xung kích trong các hoạt động của Công ty với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Trong hoạt động đã làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

 • Giáo dục truyền thống quê hương đất nước; truyền thống đoàn thanh niên; truyền thống Công ty đến đoàn viên thanh niên;
 • Giáo dục đoàn viên, thanh niên hiểu và tuân thủ pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế, quy định của Công ty;

2. Phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc:

 • Phong trào thanh niên xung kích lao động sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng Công ty ngày càng phát triển;
 • Phong trào đoàn viên thanh niên giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại Công ty;
 • Phong trào đoàn viên thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng;
 • Phong trào đoàn thanh niên tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

3. Công tác xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng tổ chức đảng:

 • Công tác xây dựng tổ chức đoàn;
 •  Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng, chính quyền.

4. Công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng:

 • Tổ chức các hoạt động nhân dịp hè cho thanh, thiếu nhi;
 • Tổ chức vui tết thiếu nhi, tết Trung thu;
 • Tổ chức gặp mặt, tuyên dương, tặng quà con của cán bộ, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập.

5. Công tác văn phòng nội vụ của đoàn.

Đoàn TN Công ty được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng 02 Bằng khen. Được Tỉnh đoàn tặng nhiều cờ và Bằng khen.

IV. Hội Cựu chiến binh Công ty:

-      Hội CCB Công ty được thành lập năm 2004 trực thuộc Hội CCB Thành phố Thái Nguyên với 30 hội viên đang tham gia sinh hoạt. Hội CCB đã làm tốt nhiệm vụ của mình và đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; được Tỉnh Hội và Thành Hội tặng nhiều Bằng khen.

 V. Ban chỉ huy quân sự Công ty:
 

-      Ban chỉ huy quân sự Công ty CPTM Thái Hưng được thành lập theo quyết định số: 253/QĐ-BCH ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên. Thái Hưng là Doanh nghiệp kinh tế ngoài Nhà nước đầu tiên tại Thành phố Thái Nguyên tổ chức thành lập Ban chỉ huy quân sự.

-      Với chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự của Công ty. Tổ chức đăng ký, quản lý, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hằng năm cho lực lượng tự vệ. Thực hiện công tác tuyển quân và quản lý lực lượng dự bị động viên dưới sự chỉ đạo của  cơ quan quân sự địa phương; thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong công ty; thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

-     Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng ủy và Ban lãnh đạo công ty, sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ huy quân sự Công ty CPTM Thái Hưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Quốc phòng – quân sự được giao, được tỉnh, thành phố ghi nhận và khen thưởng. Lực lượng tự vệ của công ty được tổ chức biên chế xây dựng đủ về số lượng và chất lượng theo quy định của Luật DQTV; Đảm bảo thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Thông tin tuyển dụng
Thư viện ảnh
1
Hỗ trợTrực tuyến
Thống kêTruy cập
Số lượt thăm: 1,017,104
Số người Online: 73
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
Địa chỉ: Tổ 14 P.Gia Sàng - TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: (0208) 3855 276/ 3759 988 | Fax :(0208) 3858 404.
Email: info.tn@thaihung.com.vn | Website: www.thaihung.com.vn